Vabilo na 40. sejo občinskega sveta

datum: 22.06.2010
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-10/2006
Datum: 21. 6. 2010


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem40. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 1. julija 2010, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:


Potrditev Zapisnik 39. redne seje ter Poročilo o realizaciji sklepov

1. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010 (1. obravnava)
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina (1. obravnava)
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina (1. obravnava)
4. Sklep o delni povrnitvi stroškov za lokalne volitve
5. Sklep o uskaditvi cen storitev v dejavnosti odvajanja odpadnih voda
6. Investicijski program – rekonstrukcija ceste proti izviru Hublja
7. Predinvesticijska zasnova Novogradnja Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini;
8. soglasje Lekarni Ajdovscina k izplacilu sredstev za delovno uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2010
9. Imenovanje clanov sveta zavoda Ljudske univerze Ajdovscina in članov sveta zavoda Lavričeve knjižnice Ajdovščina
10. Premoženjsko pravne zadeve
11. Informacije in pobude

Gradivo za 6. in 7. točko bo poslano naknadno.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.


Vabljeni:

- Komunalno stanovanjska družba d.o.o.– k 5. točki dnevnega reda
- Biro črta Šempas – k 6. točki dnevnega reda
- Nada Gomilšek Curk (Arhikon d.o.o.) - k 7. točki dnevnega reda