33. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 26. novembra 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 16.11.2009
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-10/2006
Datum: 16. 11. 2009


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem

33. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 26. novembra 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 32. redne sejeobčinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda - II. obravnava;

2. Sklep o uvedbi cen storitev v dejavnosti odvajanja odpadnih voda;

3. Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina – I. obravnava;

4. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ajdovščina – I. obravnava;

5. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010;

6. Pravilnik sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj;
6. TOCKA - Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj dopolnitev

7. Soglasje Univerzi v Novi Gorici za ustanovitev zavoda;

8. Poročila nadzornega odbora;

9. Premoženjsko pravne zadeve;

10. Informacije in pobude.


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.VABLJENI:
- g. Breščak Slavko – k 1. točki
- Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (g. Skrt, ga. Klemše) - k 2. in 3. točki
- ga. Zvonka Črmelj, Nadzorni odbor – k 9. točki