35. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 28. januarja 2010, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 18.01.2010
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-10/2006
Datum: 18. 1. 2010


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem


35. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 28. januarja 2010, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:


Potrditev zapisnika 34. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010
NRP
Popravek rebalansa 2010

2. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln in o urejanju javnih tržnic ter sejmišč v Občini Ajdovščina (1. obravnava);

3. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Log – Budanje (1. obravnava);

4. Letni program športa v Občini Ajdovščina za leto 2010;

5. Letni izvedbeni program kulture za leto 2010;

6. Sklep o potrditvi DIIP – Rušitev in novogradnja Otroškega vrtca v Selu;

7. Poročilo Občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2009;

8. Seznanitev z Zaključnim poročilom o javnem natečaju za arhitekturno urbanistično rešitev Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini;

9. Imenovanja:
- Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;
- Mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Ajdovščina;

10. Informacije in pobude.


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Naknadno vam bomo posredovali NRP-je za obdobje 2010-2013 - k 1. točki.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.
ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.