37. seja občinskega sveta, bo v četrtek, 1. aprila 2010, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 23.03.2010
kategorija: Napovedi sej OS

Številka: 011-10/2006
Datum: 22. 3. 2010


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA

Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem

37. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 1. aprila 2010, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev Zapisnik 36. seje občinskega sveta ter Porocilo o realizaciji sklepov 36 redne seje;

1. Odlok o zaključnem računu;

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Grivče II;
2.točka

3. Novelacija IP - Dom Krajanov Črniče,

4. Letna porocila javnih zavodov:
- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;
- Otroški vrtec Ajdovščina;
- ajd
- Dobr;
- Col;
- otlica;
- STURJE;
- Zavod za šport Ajdovščina;
- Ljudska univerza Ajdovščina;
- Pilonova galerija Ajdovščina;
- Lavričeva knjižnica Ajdovščina;
- Zdravstveni dom Ajdovščina;
- Lekarna Ajdovščina;
- Razvojna agencija Rod;
- GRC Ajdovščina;

5. 5. točka

6. Določitev in obravnava predlogov za podajo soglasja k redni delovni uspešnosit direktorjev ;
6. točka7. Premoženjsko pravne zadeve;
premož. oravne
Balinarski klub Planina - dodatno

8. Informacije in pobude;
informacije in pobuida

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .
Gradivo za točko 5. in delno 6. (DU Pilonova, Lavričeva, GRC) bo poslano naknadno.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.

Vabljeni:
- direktorji zavodov – k 4. točki;
- direktorica CSD (Bogomira Ipavec) in direktor Zavoda Pristan (Martin Kopatin) – k 5. točki