30. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 2. julija 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 22.06.2009
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-10/2006
Datum: 22. 6. 2009ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem


30. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 2. julija 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 29. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;

2. Poročila nadzornega odbora;

3. Odlok o oskrbi s pitno vodo – II. obravnava;

4. Sklep o uvedbi višje enotne cene čiščenja odpadnih komunalnih voda;

5. DIIP - hišni priključki na kanalizacijo Col;

6. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Ajdovščina;

7. Sklep o dispoziciji pozidave za večstanovanjski objekt Ob Hublju v Ajdovščini;

8. Sklep o uporabi normativov in soglasje ki sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

9. Premoženjsko pravne zadeve.Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.VABLJENI:

K 2. točki – Zvonka Črmelj, Nadzorni odbor;
K 3. točki – g. Slavko Breščak,
- KSD d.o.o. Ajdovščina;
K 4. točki – KSD d.o.o. Ajdovščina;
K 6. točki – Tomaž Vadjunec – MRRA NG;
K 8. točki – ga. Meri Uršič, OV Ajdovščina.