41. seja občinskega sveta

datum: 24.08.2010
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-10/2006
Datum: 23. 8. 2010


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

41. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 2. septembra, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

zapisnik 40. seje OS ter Poročilo o realizaciji sklepov;

1. Informacije in pobude;
2. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Ajdovščina
3. Odlok o razglasitvi objekta kulturne dediščine Ajdovščina - Pilonova galerija za kulturni spomenik lokalnega pomena
4. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem nacrtu Grivce II; Sklep o dispoziciji pozidave za obmocje stanovanjske gradnje v Grivcah - 19, 20
Sklep o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Grivčah – 19, 20;
5. DIIP - Rekonstrukcija diagnosticnega laboratija v Zdravstvenem domu Ajdovscina
6. DIIP - Nakup RTG aparata v Zdravstvenem domu Ajdovščina;
7. Sklep o dispoziciji pozidave za obmocje stanovanjske gradnje v Dobravljah - 1 faza
8. Porocila NO; prodaja bivse lekarne, oddaja javnega narocila za prenovo nogometnega stadiona, izgradnja prizidka pri OS Otlica
9. Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Zavoda za sport Ajdovscina
10. Predlaganje kandidatov za okrajno volilno komisijo;
11. Premozenjsko pravne zadeve. Dodatno gradivo za 11. točko


Naknadno vam bomo posredovali gradivo za 6. in 10. točko.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.


Vabljeni:
- predsednica Nadzornega odbora k 8. točki.