2. seja Občinskega sveta

datum: 26.11.2010
kategorija: Napovedi sej OS

2. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 2. decembra 2010, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2010
Datum: 26.11. 2010ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

2. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 2. decembra 2010, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Imenovanja delovnih teles občinskega sveta:
• statutarno pravne komisije,
• komisije za vloge in pritožbe,
• odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
• odbora za finance in premoženjske zadeve,
• odbora za družbene zadeve,
• odbora za urejanje prostora in varstvo okolja,
• komisije za kmetijstvo;
2. Sklep o imenovanju pooblaščenca Občine Ajdovščina v skupščino Komunalno
stanovanjske družbe d.o.o.;
3. Sklep o predlogu za imenovanje sodnikov porotnikov pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici:
4. Informacije in pobude.


Gradiva za 1.,2. in 3. točko še ni, ker ga mora predhodno obravnavati komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.