9. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 21.06.2011
kategorija: Napovedi sej OS

9. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2010
Datum: 20. 06. 2011


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)
sklicujem

9. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 30. junija 2011, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 8. redne sejeter poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude; dodatno gradivo
2. Rebalans in sprememba proračuna; NRP :
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2011 – 1. obravnava;
- Odlok o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012 - 1. obravnava;
3. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina– 1. obravnava;
4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina– 1. obravnava;
5. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina– 1. obravnava;
6. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln in o urejanju javnih tržnic ter sejmišč v občini Ajdovščina- 1. obravnava;
7. Sklep o potrditvi cenika uporabe tržnih prostorov in najema inventarja za prodajo na tržnici;8. Novelacija IP - Cesta proti izviru Hublja;, priloge
- sklep
9. DIIP - Vodovod Malo Polje in Avžlak;
10. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina;
11. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;
12. Premoženjsko pravne zadeve;
13. Imenovanja:
- Imenovanje Občinske volilne komisije.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Pri točkah 2., 3., 4., 5. in 6. načrtujemo na isti seji izvesti tudi 2. obravnavo.

Gradivo za 7. in 13. točko dnevnega reda bo posredovana naknadno, predvidoma v četrtek 23.06.2011.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.
VABLJENI:
- KSD d.o.o. Ajdovščina, Egon Stopar – k 7. točki dnevnega reda
- Otroški vrtec Ajdovščina, Meri Uršič - k točki 10. in 11. točki