7. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 18.05.2015
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA       

Občinski svet  

Številka: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­011-2/2014

Datum:   18. 05. 2015    

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

Na osnovi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015)

sklicujem  

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 28. maja 2015, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.  

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

 

1.        Potrditev zapisnika 6. redne seje in Poročila o izvajanju sklepov 6. redne seje;

2.        Poročilo Policijske postaje Ajdovščina – Poročilo o delu za leto 2014 na območju občine Ajdovščina;

3.        Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015;

4.        Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina;

5.        Cene komunalnih storitev:

-       Sklep o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

-       Sklep o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve,

-       Sklep o cenah storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,

-       Sklep o cenah ravnanja z odpadki

6.        Imenovanja:

-       Mnenje - Imenovanje ravnatelja Osnovne šole Otlica;

7.        Informacije in pobude.    

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si. Gradivo k 6. točki bo posredovano po obravnavi in oblikovanju predloga sklepa na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Naknadno boste prejeli tudi zapisnik 6. redne seje.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.                                                                                                                     

 

ŽUPAN                                                                                  

Tadej BEOČANIN, s.r.  

 

Vabljeni:

-   k. 2. točki: komandir Policijske postaje Ajdovščina g. Marko Terbovšek,

-   k 3. in 4. točki: Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina – direktor mag. Egon Stopar