10. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 19.10.2015
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA       

Občinski svet  

 

Številka: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­011-2/2014

Datum:  19. 10. 2015  

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

Na osnovi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015)  

sklicujem    

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 29. oktobra 2015, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.  

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

1.    Potrditev zapisnika 9. redne seje ter 3. in 4. korespondenčne seje ter Poročila o izvajanju sklepov 9. redne seje ter 3. in 4. korespondenčne seje;

2.     Informacije in pobude; 

3.    Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - 2. obravnava;

4.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina - 2. obravnava;

5.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - 2. obravnava;

6.    Odlok o proračunu občine Ajdovščina za leto 2016 -1. obravnava;

7.    Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina - 1. obravnava;

8.    Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina - seznanitev;

9. Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

10. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

11. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina - 1. obravnava oziroma skrajšani postopek;

12.  Pravilnik za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina - 1.obravnava;

13. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Ajdovščina - 1. obravnava;

14. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa št. 350-14/2006 (Hofer);

15. Sklepi o ukinitvi javnega dobra;

16. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture.  

Dodatno gradivo: 

K točki 6: Predlog popravkov odloka

K točki 7: Predlog dopolnitev in popravkov Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina , Predlog Občine Vipava

K točki 15: Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ajdovščina

Predlagana dodatna točka 17: Predlog sklepa o podelitvi spominskega priznanja

Predlagana dodatna točka 18: Izdelava celostne prometne strategije Občine Ajdovščina

 

Pod točko 8.: Celotno gradivo Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina, Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja Natura 2000 in zavarovana so javno razgrnjeni na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/druge_javne_objave/2015100209161474/  in v avli upravne stavbe Občine Ajdovščina.    

Pod točko 11.: V kolikor po opravljeni prvi obravnavi, ne bo potrebno opraviti nobenih sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.  

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.                                                                                                                     

ŽUPAN                                                                                  

Tadej BEOČANIN, s.r.