12. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 07.12.2015
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA       

Občinski svet  

 

Številka: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­011-2/2014

Datum:  7. 12. 2015  

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

 

Na osnovi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015)   sklicujem  

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 17. decembra 2015, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.    

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

1.    Potrditev zapisnika 10. redne seje ter Poročila o izvajanju sklepov 10. redne seje; dodatno gradivo;

2.    Informacije in pobude;

3.    Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015-2020 - 2. obravnava;

4.    Odlok o javnem redu in miru v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

5.    Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskih cestah v občini Ajdovščina - 1. obravnava;

6.    Terminski plan dela OS za leto 2016,

7.    Spremembe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

8.    Izvedbeni načrt Strategije za mlade v občini Ajdovščina za leto 2016;

9.    Usmeritve strategije lokalnega razvoja za območje Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina – seznanitev;

10.Sklep o potrditvi DIIP – Dozidava Osnovne šole Šturje;

11. Imenovanja:

- predstavnikov ustanovitelja in uporabnikov v svet zavoda Razvojne agencije  ROD Ajdovščina

- predstavnika občine v upravni odbor Lokalne akcijske skupine Vipavska    dolina

12.Sklepi o ukinitvi javnega dobra;

13.Sklep o prevzemu meteornih odvodnikov.  

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pod točko 7. Spremembe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih ne bo potrebno opraviti nobenih sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.  

V četrtek 10. 12. 2015 boste prejeli dodatno gradivo: Poročili Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri točkah 4. in 5; gradivo za 9. točko - Usmeritev strategije lokalnega razvoja za območje Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina ter zapisnik 11. redne seje.  

Gradivo pri točkah 7. in 11. boste prejeli po seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.   Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.                                                                                                                     

 

ŽUPAN                                                                                  

Tadej BEOČANIN, s. r.    

 

VABLJENI:

-       Razvojna agencija ROD k 9. točki