13. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 18.01.2016
kategorija: Napovedi sej OS

Na osnovi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) sklicujem 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 28. januarja 2016, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje in zapisnika 12. redne seje ter Poročila o izvajanju sklepov 1. izredne seje in Poročila o izvajanju sklepov 12. redne seje;

2. Odlok o spremembah in dopolnitve Odloka o občinskih cestah v občini Ajdovščina - 2. obravnava;

Dodatno gradivo k 2. točki: Amandmaji na odlok in mnenje predlagatelja

3. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje - 1. obravnava oz. skrajšani postopek,

4. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ajdovščina  - 1. obravnava oz. skrajšani postopek,
- Programska zasnova javnega glasila;

5. Okvirni plan dela občinskega sveta za leto 2016;

6. Poročilo Občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2015;

7. Sklep o višini dodatne najemnine za javno komunalno infrastrukturo za leto 2015, - Sklep o višini najemnine za javno komunalno infrastrukturo za leto 2016;

8. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Otroški vrtec Col;

9. Investicijski program (IP): Dozidava osnovne šole Šturje;

10. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP): Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ajdovščina v letu 2017;

11. Kodeks o javni rabi slovenščine;

12. Sklep o podaljšanju koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu;

13. Sklep o določitvi subvencij k ceni pomoči družini na domu (Pristan, DSO);

14. Imenovanja;
- predstavnikov ustanovitelja in uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v svet
GRC Ajdovščina,
- predstavnika lokalne skupnosti v svet Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina,
- kandidatov v svet Območne izpostave JSKD Ajdovščina;

15. Dispozicija pozidave Slejkoti;

16. Predstavitev statističnih podatkov občine Ajdovščina;

17. Sklepi o ukinitvi javnega dobra;

18. Sprememba Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 - 2020 - SKRAJŠANI POSTOPEK

Dodatno gradivo: Mnenje Komisije za kmetijstvo

19. Informacije in pobude.

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pod točkama 3. in 4. ne bo potrebno opraviti nobenih sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo k 14. točki boste prejeli po seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa
sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l. r.


Vabljeni:
- k 9. točki – odg. projektant - RISBA Maja Ambrožič Fučka s.p. Ajdovščina,
- k 13 točki – direktorja Pristana in DSO Ajdovščina