15. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 11.04.2016
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin sklicuje 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 21. aprila 2016, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 14. redne seje;

2. Energetska sanacija in prenova petih javnih stavb Občine Ajdovščina:

- sklep o potrditvi  DIIP z oceno možnosti javno zasebnega partnerstva,

- seznanitev s projektom gimnastične dvorane,

3. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, ter soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Otroški vrtec Ajdovščina

- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

- Osnovna šola Dobravlje

- Ljudska univerza Ajdovščina

- Pilonova galerija Ajdovščina

- Razvojna agencija ROD Ajdovščina,

4. Poročilo Nadzornega odbora,

5. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015,

6. Ukinitve javnega dobra,

7. Sklepi o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2016,

8. Sklep o potrditvi DIIP Poslovna cona V Talih,

9. Imenovanja:

    - predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca

    - nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Pilonove galerije

      Ajdovščina,

10. Informacije in pobude:

      - Poročilo o izvajanju Strategije za mlade v Občini Ajdovščina za leto 2015;

      - Vzpostavitev baze cestnih podatkov;

      - Informacija v zvezi s postopkom objave odlokov;

      - Seznanitev z zapisniki zborov občanov zaselkov Čohi, Brod in Slokarji v

        Krajevni skupnosti Lokavec

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Po seji ste vabljeni na zaključni dogodek občinskega ocenjevanja vin 2016 - Podelitev listin odličnosti in razglasitev županovega vina. Prireditev bo potekala v restavraciji hotela Gold Club v Ajdovščini.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

 

Vabljeni: 

-       Pri točki 2. podjetje Golea in projektanti

-       Pri točki 3. direktorji javnih zavodov,

-       Pri točki 4. predsednik Nadzornega odbora.