22. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 31.03.2017
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin sklicuje 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v sredo, 12. aprila 2017, ob 15.30 v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 21. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Sklep o potrditvi Celostne prometne strategije občine Ajdovščina;

4. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu, razen pri Pilonovi galeriji Ajdovščina):

- Otroški vrtec Ajdovščina

- Osnovna šola Col

- Osnovna šola Dobravlje

- Osnovna šola Otlica

- Osnovna šola Šturje, Ajdovščina

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

- Ljudska univerza Ajdovščina

- Pilonova galerija Ajdovščina

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina

- Zavod za šport Ajdovščina

- Zdravstveni dom Ajdovščina

- Lekarna Ajdovščina

- Razvojna agencija ROD Ajdovščina

- GRC Ajdovščina

5. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina - 2. obravnava;

6. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - 2. obravnava;

7. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina - 1. obravnava;

8. Odlok o simbolih Občine Ajdovščina - 1. obravnava;

9. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

10. RCERO Ljubljana:

- Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ajdovščina - 1. obravnava;

- Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - 1. obravnava;

11. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016;

12. Končno poročilo o izvedbi nadzora javnega razpisa nadzidava osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina;

13. Sklep o potrditvi cenika za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil;

14. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave za območje poslovne cone Ajdovščina – V Talih (AVK1-1),

15. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Lokavcu L3 - Paljki

16. Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2017;

17. Sklep – predhodno mnenje k imenovanju direktorija Doma starejših občanov Ajdovščina.

 

Pri točkah 5. in 6. je predvidena 2. obravnava.

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pod točkami 7., 8., 9. in 10. ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za točke 3., 13.,16. in 17. bo posredovano kot dodatno gradivo, predvidoma do srede 5. 4. 2017.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

 

Vabljeni: - K tretji točki Urška Kranjc, LUZ d.d. - K četrti točki direktorji javnih zavodov - K 9. točki – direktor KSD Ajdovščina - K 10. točki – direktor Snaga d.o.o. Ljubljana - K 12. točki – predsednik Nadzornega odbora