25. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 18.09.2017
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 28. septembra 2017 ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 24. redne seje in 6. korespondenčne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

4. Sklep o prenehanju občinskega interesa za lastništvo delnic družbe Mlinotest d. d. Ajdovščina;

5. Sklep o sprejemu dopolnitve Programa prodaje kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za leto 2017;

6. Sprememba proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018 – 1. obravnava;

7. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina – 2. obravnava;

8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II (OPPN Ribnik SB II);

9. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ – 1. obravnava;

     Dodatno gradivo: Odgovori krajevnim skupnostim na vprašanja v zvezi z odlokom 

10. Odlok o pokopališkem redu v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

11. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina – 1. obravnava,

12. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Ajdovščina – 1. obravnava;

13. Odlok o prodaji izven prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

14. Sklep o spremembi Sklepa o dispoziciji pozidave za območje poslovne cone Ajdovščina - V Talih (AVK1-1);

15. Sklep o dispoziciji pozidave Velike Žablje – Nad gradom;

16. Sklep o določitvi območja izvajanja ukrepa št. 8 »spodbujanje novih neposrednih investicij«, opredeljen v pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 34/2015, 93/2015 in 38/2017);

17. Imenovanja; - predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Otroškega vrtca Ajdovščina - predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Pilonove galerije Ajdovščina - predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Zdravstvenega doma Ajdovščina

18. Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra.

Pri točkah 6. ter 9.-13. je predvidena prva obravnava aktov. V kolikor po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si. Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

Vabljeni: - Ga. Alenka Močnik, ravnateljica Vrtca Ajdovščina – - G. Viljem Fabčič, Studio 3 - K 10. in 13. točki - KSD Ajdovščina