32. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 18.06.2018
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 32. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 28. junija 2018, ob 15.30, v prostorih Občine Ajdovščina.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 31. redne ter 7. korenspondenčne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

4. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - 1. obravnava;

5. Odlok o turistični taksi – 1.obravnava;

6. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina – 1.obravnava;

7. Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec – 1. obravnava,

8. Pravilnik o spremembi pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov – 1. obravnava,

9. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina,

10. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018 – 1. obravnava;

11. Sklep o sprejetju Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina – novelacija 2018;

12. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja z občinskim premoženjem;

13. Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra.

      Dodatno gradivo - ukinitev jd 

14. Imenovanja: - Odstop članice Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter imenovanje novega člana.

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pri točkah 3. - 8. ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se na podlagi prve alineje prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.