8. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 16.09.2019
kategorija: Napovedi sej OS

8. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala v četrtek, 26. septembra, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 7. redne seje ter odgovori na vprašanja svetnikov; 

2. Informacije in pobude;

3. Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije lastniških mačk in psov – 1. obravnava;

4. Pravilnik o zamenjavah stanovanj Občine Ajdovščina - 1. obravnava;

5. Odloku spremembah odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa – 1. obravnava;

6. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

7. Sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2019-2022;

8. Soglasje k statutu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

9. Ugotovitveni sklep o izstopu iz skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina;

10. Sklep o nameri za pristop k skupni občinski upravi v Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda;

11. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Soglasje k imenovanju direktorja GRC Ajdovščina,

- Imenovanje članov sveta zavoda Regijske razvojne agencije ROD,

- Imenovanje članov svetov zavodov OŠ Šturje, OŠ Dobravlje, OŠ Col in OŠ Otlica.

 

Na ftp so dostopne naslednje informacije: Informacija o projektu nove izmere Podkraj, Informacija o razgrnitvi podatkov množičnega vrednotenja nepremičnin, IP PC Pod železnico - 3. faza , Sklep o začetku priprave OPPN Lipa v Ajdovščini in Sklep o začetku priprave OPPN Vrtec Police v Ajdovščini.

Gradivo za sejo sveta je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Pri točkah 3 - 5 je predvidena prva obravnava aktov. V kolikor pri teh točkah po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

lane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN Tadej BEOČANIN, l. r.

Vabljeni: - k točki 8: Anton Kreševec, predsednik Sveta zavoda GRC