11. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 21.01.2020
kategorija: Napovedi sej OS

11. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala v četrtek, 30. januarja, v prostorih Občine Ajdovščina

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 10. redne seje, zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 2. izredne seje in poročila o izvajanju sklepov 9. redne seje; Odgovori na vprašanja svetnikov

Dodatno gradivo: Odgovor - polletna realizacija 

2. Informacije in pobude;

Dodatno gradivo: Informacije Kastra 

3. Izvajanje občinskega programa varnosti:

- Poročilo PP Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2019,

- Poročilo Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Vipava in Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2019,

- Poročilo občinske uprave glede izvajanja ukrepov Občinskega programa občine Ajdovščina v letu 2019,

- Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina v letu 2019;

Dodatno gradivo: Ocena izvajanja OPV Občine Ajdovščina za leto 2019 

4. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za javni zavod Gasilsko reševalni center Ajdovščina,

Dodatno gradivo: Mnenje odbora 

5. Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019,

6. Strateški načrt za krepitev zdravja;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora 

7. Sklep o uvedbi ANPR sistema za območje Kastre;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora 

8. Sklep odvzemu statusa javno dobro;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za urejanje prostora in varstvo okolja

9.  Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Mnenje k imenovanju direktorice Ljudske univerze Ajdovščina,

- Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina,

- Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice ter predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v svet zavoda GRC Ajdovščina,

- Imenovanje predstavnika ustanovitelja - lokalne skupnosti v svet zavoda Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.

 

Gradivo za sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.

Del gradiva k 3. točki in gradivo za 9. točko ter  mnenja pristojnih delavnih teles bodo posredovana naknadno.

Na ftp so dostopne naslednje informacije: Natečaj in izdelava projektne dokumentacije za vrtec Police Ajdovščina; OPPN-ji v pripravi.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Tadej Beočanin, s. r.,

župan

 

Vabljeni:

- Marko Terbovšek, komandir PP Ajdovščina in Tadej Mori, vodja Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Vipava in Ajdovščina – k 3. točki,

- Blaž Mlečnik, direktor GRC Ajdovščina – k 4. točki

- mag. Egon Stopar, direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina - k 6. točki