15. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 14.09.2020
kategorija: Napovedi sej OS

15. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala v četrtek, 24. septembra, ob 15.30, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 14. redne in 4. korespondenčne seje ter odgovori na vprašanja svetnikov

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o vzpostavitvi »Ulice na Borštu« v Ajdovščini – 1. obravnava;

4. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

5. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina – 1. obravnava;

6. Sklep o sprejemu stališč do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku OPPN za območje zaselka Strane na Planini, Zbrane pripombe in predlogi javnosti z javne razgrnitve in javne obravnave

7. Sklep o sprejemu stališč do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku OPPN za gradnjo vrtca Police;

8. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

9. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- Odstop člana Nadzornega odbora Občine Ajdovščina in imenovanje novih članov

- Soglasje  k imenovanju direktorja Zavoda za šport Ajdovščina.

 

V kolikor pri točkah 3, 4 in 5 po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.  

Pri točki 6. Stališča do pripomb javnosti OPPN Strane, bodo stališča posredovana naknadno, kot dodatno gradivo.

Pri točki 2. Informacije in pobude bo župan Tadej Beočanin podal obrazložitev k polletni realizaciji proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020. Na ftp so dostopne tudi naslednje informacije: novelacija DIIP za investicijo »Zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču«, novelacija IP  (NIP2) za investicijo Stolp 8.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Tadej Beočanin, s. r.,

Župan


Vabljeni:

 

K 4. točki – direktor KSD d.o.o,. Ajdovščina g. Luka Jejčič