20. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 02.04.2021
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala od četrtka, 15. 4. 2021 do petka, 16. 4. 2021, na daljavo.

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 19. redne seje, Odgovori na vprašanja svetnikov

2. Informacije in pobude

Dodatno gradivo: Pojasnilo Nadzornega odbora Občine Ajdovščina 

3. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini;

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zaselka Strane na Planini;

6. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina - I. obravnava;

7. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

8. Predhodno mnenje k Strateškemu načrtu Lavričeve knjižnice Ajdovščina;

9. Redne delovne uspešnosti direktorjev/ravnateljev javnih zavodov, katerih (so)ustanovitelj je Občina Ajdovščina (Pilonova galerija, Lavričeva knjižnica, Ljudska univerza, Zavod za šport, OŠ Danila Lokarja, OŠ Šturje, OŠ Dobravlje, OŠ Col, OŠ Otlica, Glasbena šola, Zdravstveni dom, GRC, Zavod za turizem);

10. Sklep o načinu priprave participativnega proračuna v občini Ajdovščina za leti 2021 in 2022;

11. Sklepi o odvzemu statusa javno dobro;

12. Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2021

13. Potrditev liste kandidatov Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije

 

V kolikor pri točki 7. po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta. Pod Informacije in pobude je uvrščeno Letno poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora za leto 2020.

Gradivo za sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

Vabljen:

K . 8. točki – Artur Lipovž, direktor LKA (poslati povezavo na zoom)