31. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 26.09.2022
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 31. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 6. oktobra ob 15.30, v veliki sejni sobi Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 30. redne seje, odgovori na svetniška vprašanja;

2. Informacije in pobude

3. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina – 2. obravnava;

4. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina – 2. obravnava;

5. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja – 1. obravnava;

6. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje, Ajdovščina – 1. obravnava;

7. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje – 1. obravnava;

8. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col – 1. obravnava;

9. Odlok o spremembi odloka ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica – 1. obravnava;

10. Soglasje k osnutku pravnega posla nad 500.000 eur;

11. Seznanitev s Poročili Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru za:

- nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Planina;

- nadzor nad postopkom ukinitve javnega dobra in odtujitve stvarnega premoženja v k.o. Skrilje s strani Občine Ajdovščina;

- nadzor nad projektom »Holistic;

- nadzor nad Medobčinsko upravo Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda;

- nadzor nad nakupi in prodajo nepremičnin s strani Občine Ajdovščina, za vrednosti poslov pod 100.000 EUR;

12. Sklep o sprejemu stališč do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku OPPN in Okoljskemu poročilu za sanacijo državne ceste Ajdovščina - Predmeja na območju plazu Stogovce;

13. Sklep o sprejemu stališč do pripomb k predlogu evidence stavbnih zemljišč;

14. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

15. Volitve v Državni svet Republike Slovenije:

- določitev kandidata za člana Državnega sveta RS,

- volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS

 

Pri točki 2. so poleg odgovorov na svetniška vprašanja dostopne tudi naslednje informacije:

- Noveliran investicijski program 2 (NI P 2 ): PROSTOR DOŽIVETIJ PEKARSKE IN MLINARSKE TRADICIJE TER PILONOVA GALERIJA – UREDITEV DEPOJEV IN RUSTJEVA HIŠA in

- Informacija o poslovanju družb, kjer ima Občina Ajdovščina kapitalske naložbe, v letu 2021.

V kolikor pri točkah 5. do 9. ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev po opravljeni prvi obravnavi, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena poslovnika opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

K 11. točki vabiti: - Zvonko Mikuš, predsednik Nadzornega odbora