Sprejeti sklepi 18. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 12.02.2021
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

18. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 4. februarja 2021, virtualno.

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 17. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Ajdovščina - II. obravnava;

4. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Ajdovščina - I. obravnava;

5. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o dispoziciji pozidave dispozicije pozidave za stanovanjsko gradnjo v Dobravljah - 1. faza in Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispozicije pozidave za stanovanjsko gradnjo v Dobravljah - 1. faza;

6. Izvajanje občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina v letu 2020:

- Poročilo PP Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2020,

- Poročilo Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda – medobčinske inšpekcije in  medobčinske redarske službe v letu 2020,

- Poročilo občinske uprave glede izvajanja ukrepov Občinskega programa občine Ajdovščina v letu 2020,

- Ocena o izvajanju Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina za leto 2020;

7. Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020;

8. Stališče Občinskega sveta Občine Ajdovščina do predloga vzpostavitve pokrajin – »Pokrajine v Sloveniji«;

9. Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina;

10. Sklepi o odvzemu statusa javno dobro;

11. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- Sklep - imenovanje direktorice Pilonove galerije Ajdovščina

- Sklep - predlog kandidata za imenovanje v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije