Sprejeti sklepi 21. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 09.06.2021
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

21. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 25. 5. 2021, na daljavo.

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 20. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021;

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina;

5. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka – I. obravnava;

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II – seznanitev;

7. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o., Ajdovščina za leto 2020;

8. Cenik komunalnih storitev:

-          oskrbe s pitno vodo,

-          oskrbe s pitno vodo – posebne storitve,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve,

-          zbiranja komunalnih odpadkov;

-          odvoza odpadnih sveč;

-          vzdrževanja javnih površin;

9. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

10. Sklep o spremembi območja izvajanja pomoči na domu izvajalca DSO Ajdovščina;

11. Sklep – soglasje k redni delovni uspešnosti pomočnice direktorja za zdravstveno nego v Zdravstvenem domu Ajdovščina;

12. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

13. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Mnenje - imenovanje ravnatelja OŠ Col;

14. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II – preverjanje sklicev 6. in 7. korespondenčne seje.