Sprejeti sklepi 25. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 11.01.2022
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

25. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 16. decembra 2021 v Domu krajanov Cesta.

 Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 24. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina – II. obravnava;

4. Proračun Občine Ajdovščina za leto 2022

- Sklep o določitvi najemnine za javno infrastrukturo 

- Sklep o sprejetju programa prodaje kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za leto 2022 

- Sklep o ugotovitvi javnega interesa pri finančnih naložbah Občine Ajdovščina za leto 2022 

5. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa

6. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba  d.o.o. Ajdovščina  – I. obravnava;

7. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina, dodatno gradivo - tabele

8. Letni program izobraževanj odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022;

9. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2022;

10. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave za območje        stanovanjske gradnje v Stomažu ST1 – II. faza;

11. Program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2022;

12. Program dela Nadzornega odbora Občine Ajdovščina za leto 2022;

13. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

14. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Odstop članice Nadzornega odbora Občine Ajdovščina in imenovanje nove članice,

- Imenovanje novega člana sveta zavoda Zavod za šport Ajdovščina.