Sprejeti sklepi 30. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 07.07.2022
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

30. redna seja Občinskih svetnikov Občine Ajdovščina je potekala v torek, 28. junija 2022, v prostorih Občine Ajdovščina.

Dnevni red: 

1.       Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 29. redne redne seje;

2.       Informacije in pobude

- Seznanitev s Študijo modela organiziranja šolskih okolišev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina in OŠ Šturje, Ajdovščina

3.       Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina –  2. obravnava

4.       Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2022;

5.       Proračun Občine Ajdovščina za leto 2023, Proračun Občine Ajdovščina za leto 2024

6.       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Ajdovščina;

7.       Odlok o predkupni pravici Občine Ajdovščina;

8.       Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina;

9.       Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje;

10.   Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col;

11.   Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica

12.   Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina – 1. obravnava;

13.   Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina – 1. obravnava;

14.   Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina 2022/23

15.   Soglasje k razporeditvi presežka Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

16.   Redna delovna uspešnost ravnateljev

17.   Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022

18.   Sklep o cenah javne snage ter vzdrževanja občinskih cest, ulic, parkirišč, parkov in zelenic

19.   Sklep o potrditvi cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema stojnic

20.   Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

21.   Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

-          Imenovanje nadomestnega člana – predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Otlica

-          Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Ljudske univerza Ajdovščina

-          Imenovanje predstavnikov ustanovitelja in pacientov v svet zavoda Lekarne Ajdovščina

-          Imenovanje predstavnikov ustanovitelja in uporabnikov v svet zavoda Lavričeve knjižnice Ajdovščina.