sprejeti sklepi 19. redne seje občinskega sveta

datum: 02.10.2012
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

 

 

OBČINA AJDOVŠČINA                                       

       Občinski svet

 

Številka: 011-1/2010

Datum:   02.07.2012

 

 

ČLANOM OBČINSKEGA

SVETA

 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

                                                                                 sklicujem

 

19. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 12. julija 2012, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

1.      Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012 (1. obravnava);

2.      Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (1. obravnava);

3.      Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za  določitev kandidata za člana državnega sveta (2. obravnava);

4.      Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

5.      Namera za oblikovanje in izgradnjo sistema daljinskega ogrevanja;

6.      Sklep o preklicu podeljenega priznanja;

7.      Premoženjsko pravne zadeve;

8.      Informacije in pobude.

                                                                      

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .

 

Naknadno, predvidoma v četrtek 05.07.2012, boste prejeli še gradivo za 4., 5. in 7. točko. Gradivo k 6. točki bo posredovano po obravnavi pobude na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter oblikovanju predloga.

Zapisnika ter poročilo o izvedenih sklepih 2. izredne seje ter 18. redne seje bodo obravnavani na septembrski redni seji. Polletno poročilo o delu uprave bo pripravljeno ter objavljeno na strežniku do konca meseca julija.

 

Pri točki 1. in 2. načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo.

 

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

   Marjan POLJŠAK, l.r.

 

Vabljeni:

 

-          k 4. točki:  Alenka MOČNIK, ravnateljica OV Ajdovščina