Sprejeti sklepi 21. redne seje občinskega sveta

datum: 06.12.2012
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

 

OBČINA AJDOVŠČINA                                       

       Občinski svet

 

Številka: 011-1/2010

Datum:   29. 10. 2012

 

 

ČLANOM OBČINSKEGA

SVETA

 

 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

 

21. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 08.11.2012, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

Potrditev zapisnika 20. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 20. redne seje;

 

1.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina (1. obravnava);

2.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (1. obravnava);

3.     Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku (1. obravnava);

4.      Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina (1. obravnava);

5.      Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (1. obravnava);

6.      IP  »Otroški vrtec Ribnik – objekt 2«;

7.      IP Center za tretje življenjsko obdobje;

8.      Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč;

9.      Premoženjsko pravne zadeve;

10.  Odkup deleža Hranilnice in posojilnice Vipava;

11.Sklep o potrditvi namere zagotovitve sredstev za sofinanciranje malic in kosil učencev;

12.  Informacije in pobude.

 

                                                                      

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .

 

Pri 1., 2. in 3. točki načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo predpisa.

 

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

   Marjan POLJŠAK, l.r.

 

Vabljeni:

-          k 1. točki: Slavko Breščak, Dobravlje 60a, Dobravlje in Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina,

-          k 5. točki: Primož Sulič, Zavod za šport

-          k 6. in 7.  točki: Urška Rodman –  ACMA d.o.o. Ajdovščina,