Sprejeti sklepi 25. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 28.03.2013
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

25. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 21. marca 2013.

Občinski svet je na svoji 25. redni seji sprejel naslednje sklepe:

1. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012

2. Plan dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letu 2013

3. Soglasja k razporeditvi presežkov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Ajdovščina    

a)  Ljudska univerza Ajdovščina;

b) Zavod za šport Ajdovščina;

c) Pilonova galerija Ajdovščina;

d) Lavričeva knjižnica Ajdovščina;

e) Zdravstveni dom Ajdovščina;

f) Lekarna Ajdovščina;

g) Razvojna agencija ROD;

h) Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

4. Novelacija IP - Osnovna šola Danilo Lokar;

6. DIIP – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini Ajdovščina v letu 2013;

7. Sklep o določitvi subvencij (izvajalcu javne službe pomoči na domu Centru za socialno delo Ajdovščina) ter sklep o določitvi subvencij (izvajalcu javne službe pomoči na domu Zavodu Pristan);

8. Sklep o dispoziciji pozidave Budanje – Mihceva dolinca;

9. Sklep o dispoziciji urejanja vrtičkov na območju mesta Ajdovščina – Kresnice;

10. Širitev pozidave izven stavbnih zemljišč:

a) Kobal Ivan – Budanje,

b) Petrič Zmagoslav – Planina,

c) Kodele Jožef – Budanje,

d) Trošt Iztok – Plače,

e) Krapež Helena – Predmeja;

11. Imenovanja:

a) Imenovanje direktorja/ce Pilonove galerije Ajdovščina;

b) Mnenje k imenovanju ravnatelja/ce Osnovne šole Col;

c) Mnenje k imenovanju ravnatelja/ce Osnovne šole Šturje;

d) Mnenje k imenovanju direktorja/ce Ljudske univerze Ajdovščina;

e) Imenovanje predstavnika Občine Ajdovščina v Svet zavoda Doma starejših občanov Ajdovščina.

12. Premoženjsko pravne zadeve;

13.  Informacije in pobude.