Sprejeti sklepi 27. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 23.05.2013
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

27. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 18. aprila 2013.

Občinski svet je na svoji redni 27. seji sprejel naslednje sklepe:

Zapisnik 25. redne seje (21. marec 2013)

1. Podelitev priznanj Občine Ajdovščina;

2. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o – nadaljevanje 1. obravnave;

3. Lastništvo vodnih virov v Republiki Sloveniji;

4. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni;

5. Novelacija IP – Varovanje povodja reke Vipave -  Kanalizacija Žapuže;

6. DIIP - Daljnovod Skuk;

7. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):   

a.      Otroški vrtec Ajdovščina;

b.      Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;

c.      Osnovna šola Šturje;

d.      Osnovna šola Dobravlje;

e.      Osnovna šola Col;

f.        Osnovna šola Otlica;

g.      Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;

8. Določitev ocene redne delovne uspešnosti direktorici Pilonove galerije Ajdovščina za leto 2012;

9. Sklepi o širitvi območja stavbnih zemljišč:

(Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju, Ur.l. 57/12, Ur. l. 109/12)

a.                 Sklep št. 3500-146/06;

b.                 Sklep št. 3501-31/13;

c.                 Sklep št. 3500-17/12;

d.                 Sklep št. 3500-6/13

e.                 Sklep št. 3500-7/13

f.                   Sklep št. 3500-16/12

g.                 Sklep št. 3500-23/07;

h.                 Sklep št. 3500-168/06;

i.                    Sklep št. 35100-741/05;

j.                    Sklep št. 3501-43/11;

k.                  Sklep št. 3500-2/13.

10. Imenovanja:

      – soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije ROD;

11. Premoženjsko pravne zadeve:

- menjava nepremičnin v k.o. Planina

- prodaja nepremičnin v k.o. Šturje

- prodaja nepremičnine v k.o. Ajdovščina

- prodaja nepremičnine v k.o. Vrtovin

12. Informacije in pobude.