Sprejeti sklepi 29. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 02.08.2013
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

29. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 27. junija 2013. Zaradi nesprejetega predlaganega dnevnega reda je bila seja zaključena brez obravnav.

Zapisnik 28. redne seje;

Dnevni red 29. redne seje (ki pa zaradi nesprejetja ni bil obravnavan):

1. Odlok o rebalansu proracuna Obcine Ajdovšcina za leto 2013 – 1. obravnava;
Odlok o spremembah Odloka o proracunu Obcine Ajdovšcina za leto 2014 – 1.
obravnava;
2. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovšcina – 1. obravnava;
3. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja RCERO - 2. obravnava;
4. Odlok o spremembah Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb -1. obravnava;
5. Odlok o nacinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s
toplotno energijo na obmocju obcine Ajdovšcina - 1. obravnava;
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -
izobraževalnega zavoda OŠ Danila Lokarja Ajdovšcina – 1. obravnava;
7. Premoženjsko pravne zadeve;
8. Novelacija IP - Novogradnja osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovšcini;
9. Sklep o razveljavitvi sklepa o statusni spremembi Otroškega vrtca Ajdovšcina;
10. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovšcina;
11. Sklep o dolocitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovšcina;
12. Sklep o izstopu iz soustanoviteljstva javnega vzgojnega-izobraževalnega zavoda »Center
za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla – Vojka Vipava« ;
13. Informacije in pobude.