Sprejeti sklepi 35. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 26.02.2014
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

35. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 6. februarja 2014.

Potrditev zapisnika 34. redne seje

Poročila o izvajanju sklepov 34. redne seje.

1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina - 2. obravnava;

2. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014;

RAZLOG ZA UVRSTITEV NOVE TOČKE: Zaradi nujnih in interventnih ukrepov zaradi škode, ki jo je povzročil žled, vezanih na zagotavljanje oskrbe prebivalcev, na območju Gore, Podkraja in Hrušice z električno energijo, je potrebno interventno nabaviti 2 agregata. Agregata predstavljata tudi strateške resurse, v času naravnih in drugih nesreč, z namenom zagotavljanja električne energije za sisteme delovanja javnih institucij ter zagotavljanja javnih dobrin (voda, zdravstvena oskrba, sistema zaščite in reševanja ipd.) Za sprostitev rezervnih sredstev je potrebno sprejeti predlagan odlok.

3.  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj – 1. obravnava;

4. DIIP Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa;

5. DIIP Razvoj turističnega območja Vipavska dolina;

6. DIIP Dom krajanov Plače;

7. Soglasje k Statutu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

8. Poročilo  Občine  Ajdovščina  o  izvedenih  ukrepih  iz  akcijskega  načrta  lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2013;

9. Sklep o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Dobravljah;

10. Premoženjsko pravne zadeve;

11. Informacije in pobude.