Sprejeti sklepi 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 02.04.2015
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

5. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 26. marca 2015.

Potrditev zapisnika 4. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 4. redne seje.

Uvodoma je bil dnevni red razširjen z novo 10. točko - Posamičen program razpolaganja -  ostale točke se preštevilčijo

1.      Informacije in pobude;

2.      Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014;

3.      Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina – 1. obravnava; 

4.      Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina – 1. obravnava; 

5.      Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina – predstavitev ukrepov; 

6.      Novelacija IP – Osnovna šola Danilo Lokar Ajdovščina: 

Sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa

Novelacija IP Osnovna šola Danilo Lokar Ajdovščina

Priloga Novelacije IP Osnovna šola Danilo Lokar Ajdovščina

7.      Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni; 

Povezava na objavo na spletni strani Občine Ajdovščina - Kodeks ravnanja ...

8.      Sklep o spremembi sklepa o organiziranju in pričetku delovanja javne blagajne; 

9.      Poročilo in sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014; 

10.  Posamičen program razpolaganja 

11.  Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): 

- Razvojna agencija ROD;

- Gasilsko reševalni center Ajdovščina; 

- Lekarna Ajdovščina;

- Zdravstveni dom Ajdovščina;

- Zavod za šport Ajdovščina;

- Pilonova galerija Ajdovščina;

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina;

12.  Imenovanja:

- imenovanje direktorja Pilonove galerije Ajdovščina,

- mnenje – imenovanje direktorja Ljudske univerze Ajdovščina,

- imenovanje  predstavnikov ustanovitelja, izvajalcev letnega program športa in mladih v svet Zavoda za šport Ajdovščina,

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v skupščino družbe TPI Ajdovščina d.o.o.,

- razrešitev in imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Pilonove galerije Ajdovščina,

- imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina,

- imenovanje članov Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici,

- imenovanje pooblaščencev za zastopanje Občine Ajdovščina na skupščinah: CPG Nova Gorica d.d., Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Hranilnica in posojilnica Vipava d.d.,