Sprejeti sklepi 9. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 06.10.2015
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

9. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 24. septembra 2015, ob 15.30, v veliki sejni sobi Občine Ajdovščina.

Dnevni red s potrjenima zapisnikoma in sprejetimi sklepi:

1.   Potrditev zapisnika 8. redne seje, potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje ter Poročila o izvajanju sklepov 8. redne seje ter 2. korespondenčne seje;

2.     Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - 1. obravnava;

3.     Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina - 1. obravnava;

4.     Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

5.     Odlok o rebalansu proračuna Občine  Ajdovščina za leto 2015 - skrajšani postopek ;

6.     Imenovanja:

      - v svete zavodov osnovnih šol: Col, Dobravlje, Danila Lokarja, Otlica, Šturje

      -  Zdravstvenega doma Ajdovščina,

      - občinske volilne komisije;

7.     Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015-2020 - seznanitev;

8.     Sklep o ureditvi lastninskih razmerij na novi in stari vodarni na izviru Hublja ter novem in starem primarnem vodu;

9.     Sklep o odpisu neizterljivih terjatev;

10. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov s strani vrtca in osnovnih šol;

11. Informacije in pobude.