Sprejeti sklepi 15. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 06.06.2016
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

15. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 21. aprila 2016.

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 14. redne seje;

2. Energetska sanacija in prenova petih javnih stavb Občine Ajdovščina:

- sklep o potrditvi  DIIP z oceno možnosti javno zasebnega partnerstva,

- seznanitev s projektom gimnastične dvorane,

3. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, ter soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Otroški vrtec Ajdovščina

- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

- Osnovna šola Dobravlje

- Ljudska univerza Ajdovščina

- Pilonova galerija Ajdovščina

- Razvojna agencija ROD Ajdovščina,

4. Poročilo Nadzornega odbora,

5. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015,

6. Ukinitve javnega dobra,

7. Sklepi o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2016,

8. Sklep o potrditvi DIIP Poslovna cona V Talih,

9. Imenovanja:

    - predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca

    - nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Pilonove galerije Ajdovščina,

10. Informacije in pobude:

      - Poročilo o izvajanju Strategije za mlade v Občini Ajdovščina za leto 2015;

      - Vzpostavitev baze cestnih podatkov;

      - Informacija v zvezi s postopkom objave odlokov;

      - Seznanitev z zapisniki zborov občanov zaselkov Čohi, Brod in Slokarji v Krajevni skupnosti Lokavec