Sprejeti sklepi 16. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 06.06.2016
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

16. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 26. maja 2016.

 Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 15. redne seje,

2. Informacije in pobude,

3. Letno poročilo Osnovne šole Otlica in soglasje k razporeditvi presežka,

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - 1. obravnava, 

5. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina,

6. Cene komunalnih storitev:

- Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo,

- Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo za posebne storitve,

- Sklep  o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

- Sklep o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve,

- Sklep o cenah ravnanja z odpadki,

7. Sklep o pričetku postopkov za pristop k RCERO Ljubljana,

8. Stanovanjski program Občine Ajdovščina za obdobje 2016 – 2021,

9. Sklep o stanovanjski najemnini,

10. Sklep o potrditvi DIIP Večnamenska gimnastična dvorana v Ajdovščini,

11. Sklepi o vzpostavitvi in ukinitvi javnega dobra,

12. Sklep o neodtujljivi pravici do vode,

13. Sklep o potrditvi IP Obrtna cona V Talih.