Sprejeti sklepi 17. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 17.08.2016
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

17. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 30. junija 2016, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

Dnevni red se je spremenil tako, da je bila umaknjena 7. točka Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije lastniških mačk in psov, nadaljne točke so se preštevilčile, dodana je bila nova 14. točka: Sklep o uresničevanju občinskega interesa v družbi Mlinotest d.d., zaprta za javnost. 

1.    Potrditev zapisnikov 16. redne seje in 5. korespondenčne seje in ter poročil o izvajanju sklepov 16. redne seje in 5. korespondenčne seje;

2.    Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ajdovščina  - skrajšani postopek;

3.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina, grafična priloga - 2. obravnava; 

4.    Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016 - skrajšani postopek;

5.    Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina –  2. obravnava;

6.    Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina –  skrajšani postopek;

7.    Sklep o potrditvi DIIP – Ureditev med ulico Quiliano in Vilharjevo ulico v Ajdovščini;

8.    Izjava občine solastnice odlagališča odpadkov;

9.  Sklepi o vzpostavitvi in ukinitvi javnega dobra;

10. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

11.  Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Pilonove galerije za leto 2015;

12.  Sklep o vrnitvi koncesije zobozdravstvene dejavnosti v Zdravstveni dom Ajdovščina;

13.  Informacije in pobude.

14. Sklep o uresničevanju občinskega interesa v družbi Mlinotest d.d..

- sklep o načinu vodenja točke 

- Sklep o nadaljevanju uresničevanja občinskega interesa v družbi Mlinotest d.d.