Sprejeti sklepi 19. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 16.12.2016
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

19. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 15. decembra 2016, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

 1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 18. redne seje občinskega sveta;

2. Strategija razvoja gasilstva na območju občine Ajdovščina 2017 – 2027;

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

4. Imenovanja:

- Soglasje k imenovanju direktorja Lavričeve knjižnice Ajdovščina,

- Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ajdovščina;

5. Operativna programa oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda in sklepi o cenah komunalnih storitev:

- Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2017 – 2032;

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za obdobje 2017 – 2032;

- Sklep o cenah omrežnine za oskrbo s pitno vodo;

- Sklep o cenah omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter omrežnine za greznice in male komunalne čistilne naprave;

- Sklep o cenah omrežnine za oskrbo s pitno vodo – posebne storitve;

- Sklep o cenah omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih voda – posebne storitve;

6. Sklep o spremembi izvajalca rednega vzdrževanja javnih poti na območju Krajevne skupnosti Ajdovščina;

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

8. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

9. Odlok o proračunu občine Ajdovščina za leto 2017 - 1. obravnava oz. skrajšani postopek

- Odlok o proračunu občine Ajdovščina za leto 2018 - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

- Sklep o določitvi višine najemnine javne infrastrukutre za leti 2017 in 2018

- Sklep o sprejetju programa prodaje kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za leto 2017

- Sklep o ugotovitvi javnega interesa pri finančnih naložbah Občine Ajdovščina za leto 2017

- Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ 2017

- Sklep 

- Načrti ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina in KS Cesta 2017 in 2018

- Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Ajdovščina za leto 2017

- Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Ajdovščina za leto 2018

10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina - 1. obravnava oziroma skrajšani postopek;

11. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

12. Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

13. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2017;

14. Izvedbeni načrt Strategije za mlade v občini Ajdovščina za leto 2017;

15. Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina 2017;

16. Terminski plan sej občinskega sveta za leto 2017;

17. Sklepi o ukinitvi javnega dobra;

18. Sklep o dispoziciji pozidave – ZTC Potoče;

19. Informacije in pobude;

20. Sklep o spremembi Sklepa o ugotovitvi javnega interesa pri finančnih naložbah Občine Ajdovščina.