Sprejeti sklepi 21. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 22.03.2017
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

21. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 9. marca 2017, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 20. redne seje;

2.    Poročilo Občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2016;

3.    Poročilo o delu Policijske postaje Ajdovščina v letu 2016;

4.    Poročilo Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2016;

5.    Poročili o delu Nadzornega odbora za leti 2015 in 2016;

6.    Odlok o ravnanju z zapuščenimi  vozili v občini Ajdovščina;

7.   Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;

8.   Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina;

9. Pravilnik o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina;

10. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov;

11. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II;

12. Sklepi o spremembi izvajalca rednega vzdrževanja javnih poti na območjih  Krajevne skupnosti KS Batuje, KS Cesta, KS Črniče, KS Dobravlje, KS Gojače – Malovše, KS Kamnje – Potoče, KS Planina, KS Predmeja, KS Selo, KS Skrilje, KS Vipavski Križ, KS Vrtovin in KS Žapuže;

13. Premoženjsko pravne zadeve;

14. Sklepa o prevzemu in prenosu ter prenosu vodovodov Podkraj zgornji in Podkraj spodnji v občinsko javno vodovodno omrežje;

15. Sklep o potrditvi DIIP Kanalizacija in ČN Dobravlje;

16. Sklep o potrditvi DIIP Kanalizacija in vodovod Male Žablje;

17. Sklep o poračunu cene storitve čiščenja odpadne vode za leto 2016;

18. Sklep o določitvi subvencij k ceni pomoči na domu Zavodu za socialno oskrbo Pristan;

19. Soglasje k Statutu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

 

20. Informacije in pobude.