Sprejeti sklepi 24. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 04.07.2017
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

24. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 29. junija 2017, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.      Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 23. redne seje;

2.      Informacije in pobude;

3.      DIIP ureditev starega mestnega jedra – Kastra v Ajdovščini;

4.      Seznanitev s projektom: Ajdovščina – pilotna občina v projektu Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni;

5.      Strategija razvoja občine Ajdovščina do leta 2030: 

6.      Strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina;

7.      Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017 in Sprememba proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018

8.      Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Ajdovščina in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Ajdovščina

9.      Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina;

10.   Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina;

11.  Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

12.  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina – 1. obravnava;

13.  Načrt razvoja predšolske vzgoje za obdobje 2017 do 2023 in Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina;

14.  Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

15.  Sklep o vrnitvi dela koncesije v Zdravstveni dom Ajdovščina;

16.   Ukinitve javnega dobra;

17.  Končno poročilo o izvedbi nadzora javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v letu 2016;

18.   Imenovanja:

-       Odstop namestnika člana Občinske volilne komisije in imenovanje novega namestnika člana

-       Odstop predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda OŠ Otlica in imenovanje novega člana.