Sprejeti sklepi 3. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 06.02.2019
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

3. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 31. januarja 2019, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.  Potrditev zapisnika konstitutivne seje ter zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 2. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Proračun Občine Ajdovščina za leto 2019;

- Sklep o določitvi območja izvajanja ukrepa št. 8 - spodbujanje novih neposrednih investicij 

- Sklep - delovna mesta na zaupanje

- Sklep o določitvi višine najemnine za javno infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb

- Sklep o sprejetju Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2019 

- Sklep o ugotovitvi javnega interesa pri finančnih naložbah Občine Ajdovščina za leto 2019

- Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina 

4. Strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina;

Sklep o sprejetju programa prodaje kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za leto 2019 

5. Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2019;

6. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2019;

7. Sklep o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za obdobje 

    2015-2018;

8. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

9. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

10. Sklepi o odvzemu in pridobitvi statusa javnega dobra;

11. Volitve in imenovanja:

- Nadzornega odbora Občine Ajdovščina

- predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska

- članov skupščine Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o.

- pooblaščencev za zastopanje občine na skupščinah Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Primorska hranilnica Vipava d.d, Komunalno stanovanjska družba d.o.o. 

Dodatna točka: 

12. Razrešitev članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Ajdovščina.