Sprejeti sklepi 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 28.04.2023
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

5. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 13. aprila 2023 v prostorih Občine Ajdovščina.

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 4. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2022;

4. Sklep o ugotavljanju nasprotja interesov;

5. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Zavod za šport Ajdovščina,

- Ljudska univerza Ajdovščina,

- Otroški vrtec Ajdovščina,

- Osnovna šola Šturje, Ajdovščina,

- Osnovna šola Col,

- Osnovna šola Otlica,

- Osnovna šola Dobravlje;

- GRC Ajdovščina,

- Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina,

- Lekarna Ajdovščina,

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina,

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina,

- Razvojna agencija ROD Ajdovščina.

6. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ajdovščina;

7. Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina;

8. Redna delovna uspešnost ravnateljev in direktorjev javnih zavodov – Osnovna šola Col, Osnovna šola Dobravlje, Osnovna šola Otlica, Osnovna šola Šturje, Ajdovščina, Ljudska univerza Ajdovščina, Zavod za šport Ajdovščina, Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Regijska razvojna agencija ROD, Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina;

9. Sklep o soglasju k pravnemu poslu ravnanja s stvarnim premoženjem;

10. Sklep o ugotovitvi javne koristi za določitev meje cestnega zemljišča;

11. Sklep o določitvi poslovne cone v kateri se izvede ukrep št. 3.;

12. Odvzemi statusa javno dobro;

13. Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2023;

14. Imenovanja in kadrovske zadeve:

-  Imenovanje predstavnika Občine Ajdovščina v Upravni odbor LAS Vipavska dolina.