Sprejeti sklepi 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 20.06.2023
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

6. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 25. maja, v prostorih Občine Ajdovščina.

Dnevni red: 

1.       Potrditev zapisnika 5. redne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 5. redne seje

2.       Vprašanja in pobude; 

3.       Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Zdravstveni dom Ajdovščina

- Pilonova galerija Ajdovščina

- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

4.       Odlok o subvencioniranju cepljenj;

5.       Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa

6.       Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec – 1. obravnava;

7.       Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov – 1. obravnava;

8.       Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. za leto 2022;

9.       Ceniki komunalnih storitev:

-          oskrbe s pitno vodo,

-          oskrbe s pitno vodo – posebne storitve,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve,

-          zbiranja komunalnih odpadkov,

-          odvoza odpadnih sveč;

10.   Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov – Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina;

11.   Sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022;

12.   Sklep o ukinitvi videonadzorov na javnih površinah;

13.   Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

14.   Informacije;

15.   Razrešitev direktorja Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina in pooblastilo za opravljanje funkcije direktorja.