Sprejeti sklepi 11. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 05.03.2024
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

11. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 15. februarja 2024 v prostorih Občine Ajdovščina.

Dnevni red: 

1.       Potrditev dnevnega reda;

2.       Potrditev zapisnika 10. redne seje in potrditev poročila o izvajanju sklepov 10. redne seje;

3.       Informacije;

4.       Vprašanja in pobude;

5.       Sklep o ceni 24-urne dežurne službe;

6.       Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina za leto 2023

- Poročilo PP Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2023,

- Poročilo Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda - medobčinske inšpekcije in  medobčinske redarske službe v letu 2023,

- Poročilo občinske uprave Občine Ajdovščina glede izvajanja ukrepov Občinskega programa občine Ajdovščina v letu 2023;

7.       Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina;

8.       Strategija športa v občini Ajdovščina do leta 2030;

9.       Sklep o soglasju k osnutku pravnega posla ravnanja z nepremičninami v vrednosti nad 500.000 eur - nepremičnine v  k.o. Ajdovščina;

10.   Poročili Nadzornega odbora Občine Ajdovščina o izvedenih nadzorih

-          Nadzor poslovanje Nogometnega društva Primorje, kjer se preverja skladnost finančnega poslovanja s proračunom ter pregleda porabo javnih sredstev iz proračuna Občine Ajdovščina,

-          Nadzor poslovanja Zavoda za šport Ajdovščina s poudarkom na tržni dejavnosti in ustvarjanju prihodkov iz tega naslova, v povezavi s kalkulacijo cene teh storitev ter izkoriščenostjo in gospodarnostjo ravnanja z javnim premoženjem;

11.   Pridobitev javnega dobra;

12.   Imenovanja

-          Predstavnika ustanovitelja – lokalne skupnosti v svet zavoda Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.

-          Predstavnikov ustanoviteljice ter predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti  v svet zavoda Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina,

-          Predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina;

13.   Odločitev v zvezi z nasprotjem interesov.