Podžupana

Občina Ajdovščina ima za pomoč pri opravljanju nalog župana lahko največ dva podžupana, ki ju izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. Podžupana pomagata županu pri njegovem delu ter opravljata posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ju je župan pooblastil.

Podžupana Občine Ajdovščina svojo funkcijo opravljata nepoklicno ter hkrati opravljata tudi funkcijo svetnika.

Podžupan Občine Ajdovščina za področje družbenih dejavnosti je Mitja Tripković.

Podžupan bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravljal funkcijo župana  in bo nadomeščal župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

Podžupan Občine Ajdovščina za področje gospodarstva je Ivan Krašna.