Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2015

datum: 17.04.2015
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2015.

Občina Ajdovščina na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/2014) in Pravilnika  o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 70/2014) objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI AJDOVŠČINA V LETU 2015

   

I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NOSILCA JAVNEGA RAZPISA

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

II.PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA:

Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/2014) in Pravilnik  o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 70/2014)v nadaljevanju Pravilnik.

III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev subvencije - nepovratnih finančnih sredstev - za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE v Občini Ajdovščina (v nadaljevanju: MKČN), ki so bile izgrajene  od 1.1.2014 do 30.09.2015.

Predmet podpore: izgradnja MKČN za enostanovanjsko stavbo ali skupna MKČN za več stanovanjskih objektov  v velikosti do 50 PE.

Namen razpisa:

• spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami;

• pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije;

• urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

IV. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

1. Prosilec mora biti lastnik:

a) enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe (v nadaljevanju: stavba), za katero se dobavi in vgradi MKČN, in leži na naslednjih območjih aglomeracij Občine Ajdovščina, določenih v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode  Občine Ajdovščina št. 353-87/03 z dne 10.02.2006, katerih skupna obremenitev ne presega 150 PE, oziroma je  gostota skupne obremenitve PE manjša od 10 PE/ha:

-          Žagolič (št. aglomeracije 1410),

-          Predmeja (št. aglomeracije 1333, 1395, 1393),

-          Otlica (št. aglomeracije 1348),

-          Višnje (št. aglomeracije 1431),

-          Zavino (št. aglomeracije 1248),

-          Vrtovče (št. aglomeracije 1295),

-          Skrilje (št. aglomeracije 1337),

-          Tevče (št. aglomeracije 1292),

-          Ravne (št. aglomeracije 1331),

-          Podkraj – Hrušica (št. aglomeracije 1434);

ali

b) enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe, za katero se dobavi in vgradi MKČN, ki leži izven območij aglomeracij Občine Ajdovščina, ki so naštete v točki a) in te stavbe ni mogoče priklopiti na obstoječi oziroma planirani javni kanalizacijski sistem v štiriletnem obdobju. Potrdilo o tem izda občinska uprava.

3. Stavba, za katero se dobavi in vgradi MKČN, ima veljavno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali ima na podlagi določil prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13)  uporabno dovoljenje;

4. Prosilci, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN.

V. POGOJI ZA IZPLAČILO SUBVENCIJE

1.  MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja;

2. MKČN mora imeti pridobljeno izjavo o skladnosti izdelka, da ustreza standardom iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) - v nadaljevanju: Uredba, in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov;

3. Za MKČN mora biti s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda izdelana pozitivna ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je njeno obratovanje v skladu z določbami Uredbe, ki jo mora upravičenec dostaviti v roku 6 mesecev po vgraditvi MKČN;

4.      Čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z ostalimi določili Uredbe;

5.      Upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem se načrtuje postavitev MKČN;

6.      Lokacija postavitve MKČN mora omogočati neoviran dostop za vzdrževanje naprave in odvoz blata.

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku za naslednji dve leti.

VI. RAZPOLOŽLJIVA VIŠINA SREDSTEV

V proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 so na proračunski postavki »15024 - Izgradnja malih čistilnih naprav« zagotovljena sredstva v višini 30.000,00 EUR.

VII. VIŠINA SOFINANCIRANJA IN UPRAVIČENI STROŠKI

Višina subvencije za MKČN je do 30% upravičenih stroškov, oziroma največ 1.000,00 EUR za posamezno enostanovanjsko stavbo. 

Višina subvencije za MKČN je do 30% upravičenih stroškov, oziroma največ 1.500,00 EUR za večstanovanjsko stavbo.

V primeru dobave in vgradnje MKČN za več stanovanjskih objektov različnih upravičencev so do subvencije upravičeni vsi upravičenci skupaj v višini do 30% upravičenih stroškov, vendar največ 2.000,00 EUR za posamezno MKČN.

Upravičeni stroški so stroški dobave in vgradnje MKČN. DDV in stroški izdelave pozitivne ocene obratovanja niso upravičeni stroški.

VIII. ROK IN NASLOV VLOŽITVE VLOG

Vloge se pošlje ali osebno odda na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina. Rok za oddajo vlog je do 30.09.2015.

Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj - razpis MKČN 2015«.

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog osebno v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali oddana priporočeno po pošti na dan 30.09.2015.

 

IX. ODPIRANJE IN ROK, V KATEREM BODO UPRAVIČENCI OBVEŠČENI O IZIDU

Odpiranja in formalni pregled vlog, ki bodo prispele na Občino Ajdovščina, bodo:

29.5.2015

24.6.2015

30.7.2015

31.8.2015

02.10.2015

Pri vsaki prejeti vlogi se ugotovi:

• ali vsebina vloge ustreza namenu razpisa,

• ali je vloga popolna.

Občina Ajdovščina bo po vsakem vsebinskem in formalnem pregledu vlog sestavila časovno listo formalno popolnih vlog. Časovna lista formalno popolnih vlog bo sestavljena po vrstnem redu od najprej oddane formalno popolne vloge in naprej po časovni vrsti oddaje formalno popolne vloge (od prej do kasneje oddane formalno popolne vloge) do datuma odpiranja vlog. Na časovno listo formalno popolnih vlog se bodo tako formalno popolne vloge razvrščale po letu, dnevu, uri in minuti oddaje vloge na vložišču Občine Ajdovščina.  Vloge, ki bodo pozvane k formalni dopolnitvi, se bodo na časovno listo formalno popolnih vlog uvrstile glede na datum, uro in minuto oddaje formalne dopolnitve vloge, ob pogoju, da bo po dopolnitvi vloga formalno popolna.

Vsi prijavitelji bodo o izidu obveščeni v roku 30 dni po oddaji formalno popolne vloge.

X. MERILA ZA VREDNOTENJE PRISPELIH VLOG

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.

Sredstva se razdelijo med upravičence do porabe razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu za leto 2015.

Merilo za vrednotenje prispelih vlog: datum, ura in minuta prejetja oddane formalno popolne vloge na vložišču Občine Ajdovščina.

 

Razpis se lahko zaključi predčasno v primeru porabe višine sredstev za ta javni razpis.

XI. ODOBRITEV SUBVENCIJE

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan s sklepom.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom nepovratnih finančnih sredstev se uredijo s

pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

• dokazila o plačilu obveznosti (kopija računa, situacije),

• podpisano pogodbo in

• potrjeno pozitivno oceno obratovanja MKČN, ki jo mora vlagatelj predložiti najkasneje v roku 6 mesecev po vgradnji MKČN.

XII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Upravičenci lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na vložišču Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina ali na spletnem naslovu www.ajdovscina.si do zaključka razpisa.

Vse ostale informacije lahko dobijo na Oddelku za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, kontaktna oseba Peter Kete, tel. (05) 365-91-31 ali Alenka Čadež Kobol, tel. (05) 365-91-29, v času uradnih ur.

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo javnega razpisa MKČN 

Razpisna dokumentacija