Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2018

datum: 27.12.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 97/12, 85/15 in 82/16) objavlja Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2018.

1. Predmet javnega razpisa so:

-       javni kulturni programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, gledališke, lutkovne, folklorne, plesne, likovne, fotografske, recitacijske, literarne, filmske in video dejavnosti, založništva,

-       varstvo nepremične kulturne dediščine,

-       delovanje zvez.

Javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, je pa njihovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga občina financira na primerljiv način kot javne zavode. Po vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma najmanj eno leto. Kot javni kulturni program se sofinancirajo tudi abonmajske ter druge ciklične gledališke in glasbene predstave.

Projekt s področja kulture je posamična kulturna aktivnost izvajalca. Za projekt s področja kulture se šteje tudi obnova in restavriranje nepremične kulturne dediščine.

2. Izvajalci javnih kulturnih programov in projektov so:

-       društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture oz. imajo v statutu določeno, da opravljajo tudi naloge s področja kulture,

-       posamezniki samozaposleni v kulturi, vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami,

-       zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturnih dejavnosti,

-       pravne in fizične osebe, lastniki oz. upravljavci nepremične kulturne dediščine oz. nosilci kulturno varstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

-       da imajo sedež oz. stalno bivališče v Občini Ajdovščina,

-       da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa in projekta,

-       da imajo društva in zveze urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

-       da delujejo na področju kulture več kot eno leto,

-       da je nepremična kulturna dediščina na območju občine in je vpisana v register kulturne dediščine,

-       da so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega razpisa.

Izvajalci morajo izpolnjevati naštete pogoje na dan objave javnega razpisa.

Za sofinanciranje javnih kulturnih programov lahko kandidirajo le izvajalci našteti v prvi alineji 2. točke tega razpisa.

Za sofinanciranje kulturnih projektov se lahko prijavijo tudi društva ali zveze društev iz območja severne Primorske, katerih projekti se deloma odvijajo tudi v občini Ajdovščina in z njimi bistveno pripomorejo k popestritvi kulturne dejavnosti v občini.

Izvajalci javnih kulturnih programov, ki so registrirani manj kot eno leto, prejmejo pavšalni znesek 200 €.

Ne sofinancira se izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov, ki so sofinancirani iz drugih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina.

V sofinanciranje se ne sprejme programov oz. projektov društev, katerih osnovna dejavnost je dejavnost mladih, šport, promocija oz. ostale neprofitne dejavnosti, razen v primeru, da so programi oz. projekti, ki jih izvajajo, izključno kulturni programi oz. projekti in prijavljeni programi oz. projekti po vsebini ne bi sodili v njihovo osnovno dejavnost.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

4. Financiranje: Javni kulturni programi, delovanje kulturnih zvez, kulturni projekti ter obnova nepremične kulturne dediščine bodo sofinancirani po kriterijih in merilih iz Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina.

Kulturni projekt mora za uvrstitev v sofinanciranje doseči najmanj 100 točk. Sprememba prijavljenega kulturnega projekta po preteku roka za prijavo na razpis ni mogoča.

5. Okvirna višina sredstev znaša:

-       za javne kulturne programe: 125.039 €

-       delovanje kulturnih zvez: 4.559 €

-       za kulturne projekte: 35.145 €

-       za obnovo kulturne dediščine: 9.680 €.

6. Rok izvedbe: Sredstva pridobljena na javnem razpisu morajo biti porabljena v letu 2018.

7. Vsebina prijave: Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina http://www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi, in v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletni strani, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se šteje kot neustrezna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

8. Kraj, način in rok prijave:

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom »JAVNI RAZPIS – KULTURA« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov predlagatelja kulturnega programa ali projekta.

Rok za posredovanje vlog je do srede, 31. 1. 2018. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina do 16.30.

Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, neustrezne vloge ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št.: 05/365 91 37, v času uradnih ur organa.

9. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa: Odpiranje vlog bo predvidoma 2. 2. 2018. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

 

Številka: 41031-35/2017

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo razpisa 

Prijava za sofinanciranje javnih kulturnih programov, abonmajev, cikličnih prireditev in delovanja zvez v letu 2018

Prijava za sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2018

Prijava za sofinanciranje obnove kulturne dediščine v letu 2018

Sklep o začetku postopka in imenovanju komisije