Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kino dejavnosti v letu 2019

datum: 01.03.2019
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-12/2019-1 z dne 27. 2. 2019 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 1. 3. 2019 objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kino dejavnosti v letu 2019.

NE SPREGLEJTE - DOPOLNITEV JAVNEGA RAZPISA 

 I. Predmet javnega razpisa

Sklop A: Izvajanje kino dejavnosti v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini, Trg prve slovenske vlade 1, 5270 Ajdovščina. Kino dejavnost predstavlja omogočanje ogleda najnovejših komercialnih filmov različnih žanrov, ki nagovarjajo čim širše občinstvo.

Sklop B: Izvajanje art kino dejavnosti v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini, Trg prve slovenske vlade 1, 5270 Ajdovščina. Art kino dejavnost predstavlja omogočanje ogleda neodvisnih avtorskih in nacionalnih filmov, ki ne sodijo v komercialno filmsko industrijo.

Posamezen prijavitelj odda prijavo za posamezen sklop, lahko pa tudi za oba sklopa.

II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev

Sklop A: za sofinanciranje kino dejavnosti je predvidenih okvirno 3.660 € (bruto).

Sklop B: za sofinanciranje art kino dejavnosti je predvidenih okvirno 2.400 € (bruto).

Izvajanje kino dejavnosti v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini je v interesu občine Ajdovščina, zato se na podlagi 6. člena Pravilnika o uporabi Dvorane prve slovenske vlade (Uradni list RS, 71/16, 74/17) cena uporabe dvorane za ta namen ne zaračuna.

III. Pogoji in merila za izbor izvajalca

Pogoji:

-       Kino dejavnost se izvaja v Dvorani prve slovenske vlade, na Trgu prve slovenske vlade 1, 5270 Ajdovščina.

-       Izvajalec mora ves čas trajanja pogodbe zagotavljati kvaliteto predvajanja, prilagojeno tehničnim pogojem dvoran oziroma poskrbeti sam za kvalitetno predvajanje.

-       Izvajalec mora poskrbeti za varnost obiskovalcev, pridobiti mora vsa potrebna dovoljenja za izvedbo prireditev, spoštovati Hišni red in Požarni red z navodili za uporabnike prostorov Dvorane prve slovenske vlade, objavljene na spletni strani dvorane.

-       Izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prijavlja na javni razpis in imeti sklenjene pogodbe z distributerji za predvajanje filmov.

Dodatni pogoji za sklop A:

-       Kino dejavnost se v letu 2019 izvaja tako, da izvajalec pripravi 1 projekcijski dan na mesec za maksimalno 10 mesecev v letu, razen v obdobju julij - avgust, ob enakem terminu v vsakem mesecu (predvidoma petki).

-       V posameznem mesecu izvajalec zagotovi najmanj 2 in največ 4 predvajanja najnovejših filmov različnih žanrov, od tega najmanj enega namenjenega otrokom ali mladini, v sodobni 2K ali 4K ali 3D tehnologiji.

-       Izvajalec mora ves čas trajanja pogodbe zagotavljati kvaliteto produkcije (mobilni DCP projektor, ozvočenje vsaj 3.1 Dolby procesor).

Dodatni pogoji za sklop B:

-       Art kino dejavnost se v letu 2019 izvaja tako, da izvajalec pripravi 1 do 2 projekcijska dneva na mesec za maksimalno 10 mesecev v letu, razen v obdobju julij - avgust, ob enakem terminu v vsakem mesecu (predvidoma nedelje).

-       V posameznem mesecu izvajalec zagotovi najmanj 2 in največ 4 predvajanja novejših art filmov, od tega najmanj enega namenjenega otrokom ali mladini, v formatu, ki ga tehnologija v Dvorani prve slovenske vlade podpira.

IV. Merila in kriteriji

Prejete vloge na javni razpis bodo točkovane po naslednjih merilih:         

-       Višina zaprošenega sofinanciranja posamezne projekcije: večje število točk prejme izvajalec, ki predvidi nižje sofinanciranje občine, po naslednji formuli:

Najvišji zaprošeni znesek za sofinanciranje lahko znaša največ 100 € (bruto, upoštevani vsi stroški) / projekcijo.

-       Cena vstopnice: večje število točk prejme izvajalec, ki predvidi nižjo ceno vstopnice, po naslednji formuli:

Upošteva se ceno vstopnice ponujeno od meseca aprila 2019 naprej. Cena vstopnice mora biti za vse predstave enaka.

Točke se seštevajo.

Prijavitelji, ki se bodo pravočasno prijavili na javni razpis in bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo ocenjeni v skladu z merili iz tega razpisa. Prejete vloge se bo ocenjevalo za vsak sklop posebej. Za sofinanciranje posameznega sklopa javnega razpisa bo izbran tisti izvajalec, ki bo za posamezen sklop dosegel najvišje število točk.

V. Rok izvedbe in poraba sredstev

Prijavljeni programi se izvajajo v letu 2019, razen v obdobju julij – avgust. Sredstva dodeljena za izvajanje programa v letu 2019 morajo biti porabljena v letu 2019.

VI. Način in rok za oddajo vlog

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis izvajanje kino dejavnosti - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi.

Rok za prijavo na javni razpis je petek 15. 3. 2019. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po pošti priporočeno, ali osebno v sprejemno pisarno občine do 12. ure. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani na dopolnitev, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 365 91 137 – Jerica Stibilj.

VII. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa

Strokovna komisija bo vloge odprla predvidoma dva dni po roku za prijavo na javni razpis. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci predvidoma obveščeni v 15 dneh po roku za oddajo prijav. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

VIII. Informacije javnega značaja

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu oziroma projektu in prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Številka: 41031-12/2019

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo javnega razpisa 

Razpisna dokumentacija 

Sklep o začetku postopka ter imenovanju administrativne in strokovne komisije