Dopolnitev javnega razpisa za sofinanciranje kino dejavnosti v letu 2019

datum: 06.03.2019
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-12/2019-1 z dne 27. 2. 2019 ter dopolnitve pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 6. 3. 2019, objavlja dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje kino dejavnosti v letu 2019.

 V javnem razpisu za sofinanciranje kino dejavnosti v letu 2019, se spremenijo naslednje določbe:

V prvem odstavku III. točke javnega razpisa se doda novo, peto alinejo, ki se glasi:

»- V posameznem projekcijskem dnevu se sofinancira predvajanje filmov, ki jih izvajalec v Dvorani prve slovenske vlade še ni predvajal. 

V drugi alineji IV. točke javnega razpisa se predzadnji stavek spremeni tako, da se glasi:

»Upošteva se najvišjo ceno vstopnice, ponujeno od meseca aprila 2019 naprej.«

Zadnji stavek druge alineje IV. točke se črta.

Drugi odstavek VI. točke javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi:

»Rok za prijavo na javni razpis je sreda 20. 3. 2019. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po pošti priporočeno, ali osebno v sprejemno pisarno občine. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani na dopolnitev, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene.«

 

Številka: 41031-12/2019

OBČINA AJDOVŠČINA

Dopollnitev javnega razpisa - kino 

Javni razpis za sofinanciranje kino dejavnosti v letu 2019