Razpis za delovno mesto mestni menedžer

datum: 10.04.2019
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), 3. odstavka 68. člena, 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja prosto uradniško delovno mesto za določen čas "mestni menedžer".

 Občina Ajdovščina, objavlja javno objavo za prosto uradniško delovno mesto: mestni menedžer - svetovalec.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta:

-       imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo oz. prvo bolonjsko stopnjo, smer: turizem

-       imeti morajo 7 mesecev delovnih izkušenj

-       imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,

-       morajo obvladati uradni (slovenski) jezik,

-       imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,

-       ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-       zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja potrdila:

1.    dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

2.    opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3.    izjavo kandidata:

       -        da je državljan Republike Slovenije,

       -        da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

       -        da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

       -        da za namene tega natečajnega postopka dovoljuje Občinski upravi Občine Ajdovščina pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradih evidenc.

4.    potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, če jih je kandidat opravil.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino, v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti ali doktorat znanosti, visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem.  

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Strokovni izpit iz upravnega postopka bo moral izbrani kandidat, če ga še nima opravljenega, v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06- ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Okvirne delovne naloge:

- samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi  ukrepov, 

- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji, 

- opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, 

- naloge trženja mesta (nove priložnosti za ohranjanje in razvoj mestnega središča, povezati ponudbo mesta), 

- upravljanje prostih trgovin (komunikacija med podjetniki v središču in občino, razvoj drobnega gospodarstva in obrti, povezati ponudbo mesta), 

- upravljanje mesta (vzpostavitev stika s prebivalci, obiskovalci, lastniki trgovin), 

- trženje turizma (promocija mestnega središča in organizacija dogodkov), 

- druge naloge po navodilu župana. 

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki je sistemizirano v treh nazivih svetovalec I,  svetovalec II, svetovalec III. Pravice in dolžnosti javnega uslužbenca bodo določene glede na uradniški naziv svetovalec III.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas dveh let, zaradi povečanega obsega dela na projektu ureditve upravljanja mestnega jedra, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev), s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 5 dni od te objave na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Neizbrane kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Ajdovščina.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave je mogoče dobiti na tel. (05) 365 91 23, kontaktna oseba Gordana Krkoč.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-4/2019
Datum: 5. 4. 2019

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, s.r.

Razpis - delovno mesto mestni menedžer 

Prijavni obrazec