Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kino dejavnosti v letu 2020

datum: 23.01.2020
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-9/2020-1 z dne 22. 1. 2020 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 23. 1. 2020 objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kino dejavnosti v letu 2020.

 I. Predmet javnega razpisa

Sklop A: Izvajanje kino dejavnosti v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini, Trg prve slovenske vlade 1, 5270 Ajdovščina. Kino dejavnost predstavlja omogočanje ogleda najnovejših komercialnih filmov različnih žanrov, ki nagovarjajo čim širše občinstvo.

Sklop B: Izvajanje art kino dejavnosti v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini, Trg prve slovenske vlade 1, 5270 Ajdovščina. Art kino dejavnost predstavlja omogočanje ogleda neodvisnih avtorskih in nacionalnih filmov, ki ne sodijo v komercialno filmsko industrijo.

V posameznem projekcijskem dnevu se sofinancira predvajanje filmov, ki jih izvajalec v Dvorani prve slovenske vlade v preteklih projekcijskih dnevih še ni predvajal.

Posamezen prijavitelj odda prijavo za posamezen sklop, lahko pa tudi za oba sklopa.

II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev skladno z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) namenjenih za sofinanciranje izvajanja kinematografske dejavnosti znaša 8.000 €.

Izvajanje kinematografske dejavnosti v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini je v interesu občine Ajdovščina, zato se na podlagi 6. člena Pravilnika o uporabi Dvorane prve slovenske vlade (Uradni list RS, 71/16, 74/17) cena uporabe dvorane za ta namen ne zaračuna.

III. Pogoji in merilo za izbor izvajalca

Pogoji:

-       Kino dejavnost se izvaja v Dvorani prve slovenske vlade, na Trgu prve slovenske vlade 1, 5270 Ajdovščina.

-       Izvajalec mora ves čas trajanja pogodbe zagotavljati kvaliteto predvajanja, prilagojeno tehničnim pogojem dvorane oziroma sam poskrbeti za kvalitetno predvajanje filmov (mobilni DCP projektor, ozvočenje vsaj 3.1 Dolby procesor).

-       Izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prijavlja na javni razpis.

-       Izvajalec zagotovi izvajanje kino dejavnosti za posamezen sklop razpisa za maksimalno 10 mesecev v letu, razen v obdobju julij – avgust, ob enakem terminu v vsakem mesecu (ob petkih filmi iz sklopa A, ob nedeljah filmi iz sklopa B).

-       V posameznem mesecu izvajalec zagotovi najmanj 2 in največ 4 predvajanja novejših filmov različnih žanrov za posamezni sklop razpisa, od tega v posameznem sklopu razpisa najmanj 1 film namenjen otrokom ali mladini.

Merilo in kriteriji:

Prejete vloge na javni razpis bodo točkovane po naslednjem merilu:  

-       Višina zaprošenega sofinanciranja projekcije posameznega filma:

večje število točk prejme izvajalec, ki predvidi nižje sofinanciranje občine na posamezni predvajani film, po naslednji formuli: 

točke = najnižji zaprošeni znesek sofinanciranja na film X 10 točk / zaprošeni znesek sofinanciranja na film prijavitelja 

Najvišji zaprošeni znesek za sofinanciranje projekcije posameznega filma lahko znaša največ 100 € (bruto, upoštevani vsi stroški). V primeru, če prijavitelj ponudi ceno 0 €, se mu dodeli 10 točk. V primeru, če prijavitelj ne izpolni vloge v točki 3. razpisnega obrazca se šteje, da ponuja ceno 0 € in se mu dodeli 10 točk.

Prijavitelji, ki se bodo pravočasno prijavili na javni razpis in bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo ocenjeni v skladu z merilom iz tega razpisa. Prejete vloge se bo ocenjevalo za vsak sklop posebej. Za sofinanciranje posameznega sklopa javnega razpisa bo izbran tisti izvajalec, ki bo za posamezen sklop dosegel najvišje število točk.

V primeru enakega števila točk vseh prijaviteljev se za izvajanje posameznega sklopa razpisane dejavnosti izbere tistega izvajalca, ki je prvi oddal vlogo na javni razpis. Upošteva se datum in ura poštnega žiga pri priporočeno oddanih vlogah oziroma datum in ura prejemne štampiljke Občine Ajdovščina pri osebno oddanih vlogah oziroma vlogah oddanih po redni pošti.

IV. Rok izvedbe in poraba sredstev

Prijavljeni programi se izvajajo v letu 2020, razen v obdobju julij – avgust. Sredstva dodeljena za izvajanje programa v letu 2020 morajo biti porabljena v letu 2020.

V. Način in rok za oddajo vlog

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis kino dejavnost - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi.

Rok za prijavo na javni razpis je petek 7. 2. 2020. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana po pošti priporočeno, ali oddana osebno v sprejemno pisarno občine. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani na dopolnitev, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene.

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 365 91 137 – Jerica Stibilj.

VI. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa

Administrativna komisija bo vloge odprla predvidoma dva dni po roku za prijavo na javni razpis. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci predvidoma obveščeni v 15 dneh po roku za oddajo prijav. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

VII. Informacije javnega značaja

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu oziroma projektu in prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Številka: 41031-9/2020

Občina Ajdovščina

Besedilo razpisa 

Sklep o začetku postopka 

Razpisna dokumentacija